UVOD U SOCIJALNI DIJALOG

Advertisement
SARADNJA SA MONM KS PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 27
LošeOdlično 
admin   
Četvrtak, 15 Oktobar 2009

 

 

 

 

 

 

 

Utorak, 22.10.2013. godine

ČEDOMIR LUKIĆ KOORDINIRA RADOM MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO  

Na 39. sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 22.10.2013. godine donesena je odluka da ministar stambene politike Čedomir Lukić, od 1. novembra 2013. godine koordinira radom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade.
Ministar Lukić je ovlašten za potpisivanje akata i koordiniranje rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, koje je ostalo bez ministra nakon što je Damir Marjanović podnio neopozivu ostavku u maju, a skupštinska Komisija za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Kantona Sarajevo donijela rješenje o prestanku radnog odnosa ministra za obrazovanje, nauku i mlade u Vladi Kantona Sarajevo.
Ministar Lukić je danas održao prvi konsultativni sastanak sa sekretarom i pomoćnicima ministra za resore, kojom prilikom ih je upoznao sa smjernicama za dalji zajednički rad i saradnju. Ministar Lukić je pojasnio da će se rad koji će on obavljati, odnositi prije svega na koordinaciju u prijelaznom periodu, odnosno do imenovanja novog ministra. Rad ministra Lukića trebao bi osigurati nesmetano funkcioniranje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u skladu sa zakonom i programskim aktivnostima, bez obzira na činjenicu da nema ministra u ovom resoru. Ministar Lukić je, također, izrazio nadu da će ministar obrazovanja biti uskoro imenovan, kako bi se nastavile sve aktivnosti započete u pogledu reformi koje se implementiraju u ovom važnom resoru. Ministar je upoznat sa projektima i aktivnostima koje se provode u ovom ministarstvu, koje obuhvata kompleksan sistem obrazovanja od predškolskog odgoja i obrazovanja, preko osnovnog i srednjeg do visokog obrazovanje i nauke. Na kraju ministar je istakao da se nada nastavku kvalitetnog i uspješnog rada svih uposlenika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u provođenju budućih aktivnosti, planova i projekata.
Petak, 11.10.2013. godine

PREMIJER SUAD ZELJKOVIĆ POTPISUJE AKTE MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO  

 

Premijer Kantona Sarajevo, Suad Zeljkoivć, pravno-formalno potpisuje akte ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo do imenovanja novog ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.


Utorak, 08.10.2013. godine

DAMIR MARJANOVIĆ DOBIO OTKAZ UGOVORA O RADU NA RADNOM MJESTU MINISTRA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO  

U Vladi Kantona Sarajevo ministri se, od posljednjih izbora, smjenjuju kao svjetla na semaforu. Naročito to vrijedi za resor obrazovanja.
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine KS je 08.10.2013. godine razriješila dužnosti ministra Marjanovića zbog nedolaska na radno mjesto čime je on po automatizmu ostao bez posla.
Podsjećanja radi, Marjanović je treći ministar obrazovanja od izbora 2010. godine. Prije njega tu funkciju su obavljali Emir Suljagić, koji je podnio ostavku, i Fahrudin Oručević, koji je smijenjen prilikom izbora nove Vlade KS.


 

Utorak, 30.04.2013. godine 

 RESORNI MINISTAR PREDLOŽIO VLADI KANTONA KOEFICIJENTE

ZA ZAPOSLENIKE U PREDŠKOLSKOM I OSNOVNOM OBRAZOVANJU

 

30.04.2013. godine resorni ministar, prof. dr. Damir Marjanović, je Vladi Kantona Sarajevo dostavio pozitivno mišljenje o tome da osnovica bude 276,00 KM, 20 platnih razreda i koeficijenti u rasponu 1,85 – 4,80 što je značilo izdvajanje brutto iznosa za plaće cc. 5,87 miliona KM u odnosu na 01.09.2010. godine.

Prijedlog resornog ministra je odbijen uz obrazloženje da koeficijenti ponovo nisu usklađeni po stručnim spremama sa koeficijentima zaposlenih u organima uprave, odnosno sa Zakonom o plaćama.

 

 
Platni razredi St. str. spreme Koef. Osnovica Plaća
I   VII   4,80 276,00 1324,80
II   VII   4,40 276,00 1214,40
III   VII   4,10 276,00 1131,60
IV VII   3,90 276,00 1076,40
V VII   3,80 276,00 1048,80
VI VII   3,70 276,00 1021,20
VII VI   3,50 276,00 966,00
VIII VI   3,40 276,00 938,40
IX VI  3,30 276,00 910,80
X VI 3,20 276,00 883,20
XI IV 3,10 276,00 855,60
XII IV 3,00 276,00 828,00
XIII IV 2,90 276,00 800,40
XIV IV 2,80 276,00 772,80
XV IV   2,60 276,00 717,60
XVI IV   2,50 276,00 690,00
XVII IV   2,40 276,00 662,40
XVIII III   2,40 276,00 662,40
XIX PK, II   2,20 276,00 607,20
XX NK,NSS   1,85 276,00 510,60
 

Navedeni prijedlog Ministra je bio prihvatljiv za predstavnike sindikata.Utorak, 22.01.2013. godine 

 MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO DOSTAVILO ZAHTJEV  ZA IMENOVANJE  ČLANOVA RADNE GRUPE ISPRED SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA BIH KANTONALNI ODBOR SARAJEVO

Nakon što je na svojoj 4. sjednici Vlada Kantona Sarajevo razmatrala informaciju o dosadašnjim aktivnostima na provođenju Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo i izmjenama kolektivnih ugovora za državne službenike, namještenike, policiju i zaposlenike kantonalnih javnih ustanova i donijela Zaključak kojim se pokreće inicijativa za izmjene Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/00), prof. dr. Damir Marjanović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, 22.01.2013. godine Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja BiH Kantonalni odbor Sarajevo dostavio je zahtjev da, shodno navedenom Zaključku, hitno predloži predstavnike Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH Kantonalni odbor Sarajevo u radnu grupu, koja će raditi na izmjenama kolektivnog ugovora, te da imena članova dostavi Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, najkasnije do 23.01.2013. godine.

- Zahtjev Ministra za imenovanje radne grupe


 

Petak, 11.01.2013. godine

 

PROF. DR. DAMIR MARJANOVIĆ, MINISTAR ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE U KANTONU SARAJEVO POTPISAO PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U PREDŠKOLSKE USTANOVE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

 

Pravilnik s kriterijima za prijem zaposlenika u predškolske ustanove, osnovne i srednje škole na području Kantona Sarajevo, uz saglasnost sindikata potpisao je resorni ministar Marjanović, a počet će se primjenjivati odmah po njegovom objavljivanju u Službenim novinama KS-a. Usvajanje ovog pravilnika je velika stvar, jer će njime biti uređena oblast zapošljavanja u obrazovne ustanove u skladu s propisanim kriterijima, čime će biti prekinuta dosadašnja praksa zapošljavanja na osnovu rodbinskih veza, političke podobnosti ili drugih segmenata. Primjenom ovog pravilnika bit će stavljen pečat na nepotizam u zapošljavanju u obrazovnim institucijama, a u tom procesu svi kandidati sada biti u ravnopravnom položaju. Ovim Pravilnikom će doći kraj zapošljavanju na osnovu mita i korupcije u KS. Svi kandidati na osnovu kriterija moći će dobiti jednake prilike, odnosno svi će imati iste mogućnosti da na osnovu sedam kriterija dobiju posao, ako ih zadovolje, a to su: stručna sprema, stručni ispit, radni staž, vrijeme provedeno na birou, napredovanje u struci, ocjene na fakultetu i nakon toga intervju. Ako tu kandidati pokažu najbolje što imaju i znaju bit će u situaciji da dobiju posao a da nikoga ne mole, ne traže štelu i novac.

Također, uz saglasnost sindikata ministar Marjanović je usvojilo i izmjene člana 11. stav (8) Pravilnika o "tehnološkom višku" koji je bio diskriminatoran.

 


Utorak, 04.12.2012. godine

 

PRVI ZVANIČNI SASTANAK SA PROF. DR. DAMIROM MARJANOVIĆEM, MINISTROM ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE U KANTONU SARAJEVO

 

Saastanak je održan 04.12.2012. godine u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Sindikat SSOOiO BiH Kantonalni odbor Sarajevo su predstavljali Saudin Sivro - predsjednik  Kantonalnog odbora, Envera Šukman - dopredsjednica Kantonalnog odbora i Salih Muharemović – predsjednik Nadzornog odbora, a Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u Kantonu Sarajevo: prof. dr. Damir Marjanović i Abid Fejzić – pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Nakon protokolarnog predstavljanja i upoznavanja ministar je predstavnicima sindikata poželio dobrodošlicu i najavio da očekuje dobru saradnju sa sindikatom, dok je predsjednik sindikata napomenuo da smo tu da se dogovaramo i da sindikat također očekuje dobru saradnju sa ministarstvom. Predstavnici sindikata su predložili sljedeći dnevni red:

1. Dogovor o principima saradnje i potpisivanje protokola o međusobnoj saradnji između ministarstva i sindikata,

2. Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu,

3. Tekuća pitanja.

Ad1. Dogovoreno je da se saradnja između ministarstva i sindikata zasniva na obostranom povjerenju, institucionalnom socijalnom dijalogu i u duhu partnerstva. Predsjednik sindikata je ministra upoznao sa prijedlogom Protokola o međusobnoj saradnji koji je čin dobre volje i potiče obje strane na saradnju. Ministar je predložio da pravnici ministarstva u narednim danima analiziraju prijedlog Protokola o međusobnoj saradnji, nakon čega će se obaviti dogovor o njegovom potpisivanju.

Ad2. Predsjednik sindikata je tokom razgovora o budžetu KS za 2013. godinu naglasio da sindikat očekuje da se ministar prilikom izrade i donošenja budžeta zalaže za obrazovanje, da umanjenje plaća i naknada koje nemaju karakter plaća nisu prihvatljive jer postoje drugi vidovi za eventualne uštede u Budžetu. Najavio je da će sindikati koji zastupaju preko 11.000 zaposlenih u obrazovanju, policiji i javnoj upravi, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, Vladi KS zvanično uputiti zahtjev u kojem će se tražiti usklađivanje plaća sa rastom životnog standarda te dodao da od ministra na sjednicama Vlade KS očekuje da bude istinski zastupnik zaposlenika u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju KS. Ministar je obećao da će se boriti za svaku marku u realnim okvirima, ali da je zbog ogromnom deficita u Budžetu KS nije realno očekivati povećanje plaća. Ministar je naglasio da je Vlada KS u prethodnom sastavu usvojila DOB 2012-2014. (DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA) kojim su predviđene uštede na odreženim stavkama te da je mišljenja da će pažljiva analiza potreba i planiranih sredstava u DOB-u potvrditi da su potrebna dodatna sredstva kako bi se osigurale funkcije obrazovnih ustanova utvrđene pozitivnim zakonskim propisima. Salih Muharemović je napomenuo da u izradi i analizi Budžeta treba pristupiti stručno i da svi ministri trebaju biti uključeni.

Ad3. Envera Šukman je upoznala ministra sa stanjem u Javnoj ustanovi „Djeca Sarajeva“ Sarajevo i zamolila da se započne sa izradom Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, jer su zaposlenici ove ustanove u neravnopravnom položaju u odnosu na druge zaposlenike u obrazovanju KS. Predsjednik sindikata je napomenuo da sindikat treba biti obavješten o normativnom aktima koje donosi ministar zbog njihovog eventualnog utjecaja na radno-pravni, odnosno ekonomsko-socijalni status zaposlenika u predškolskim i ustanovama osnovnog obrazovanja. Dogovoreno je održavanje redovnih sastanaka u narednom periodu na kojima će se rešavati aktuelna pitanja. 

 

Zapisnik sačinila: Envera Šukman

 

 

Srijeda, 21.11.2012. godine

 

RAZRJEŠEN MINISTAR ORUČEVIĆ, IMENOVAN MINISTAR MARJANOVIĆ

 

U srijedu, 21.11.2012. godine zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo dužnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo razješili su prof. dr. Fahrudina Oručevića i na tu dužnost imenovali prof. dr. Damira Marjanovića.

 


 

Srijeda, 12.09.2012. godine

DEMANTI NA SAOPŠTENJE MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO  

U utorak, 11.09.2012. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, bolje rečeno ministar Oručević, dao je saopštenje za javnost u kojem stoji: "Ministar za obrazovanje, nauku i mlade u Vladi Kantona Sarajevo Fahrudin Oručević jučer je održao sastanak sa predsjednikom Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH, Kantonalnog odbora Sarajevo Saudinom Sivrom. Povod sastanku bile su i nedavne optužbe koje je Sindikat putem sredstva informisanja uputio na adresu ministarstva zbog, kako je navedeno, nedostatak direktnog socijalnog dijaloga.

Ministarstvo je i ovom prilikom potcrtalo i naglasilo činjenicu da se socijalni dijalog treba odvijati u neposrednoj komunikaciji između socijalnih partnera, a ne putem štampe, pri čemu jedna strana iznosi tvrdnje koje ne odgovaraju istini, a što za posljedicu stvara pogrešnu sliku kod šire društvene zajednice o radu Ministarstva.

Pozivanje na Pravilnik sa kriterijima o načinu bodovanja kandidata za prijem u radni odnos po raspisanim javnim konkursima u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo kao najbitniji dokument za rad ustanova iz oblasti obrazovanja je neosnovan jer sama činjenica da je od 01.09.2012. godine nesmetano počeo nastavni proces u svim školama na području Kantona Sarajevo na najbolji način demantuje tu tvrdnju Sindikata.

Ministarstvo ima širu društvenu odgovornost prema povjerenom resoru od samog Sindikata te samostalno utvrđuje prioritete u donošenju provedbenih akata pri čemu ne osporava važnost navedenog Pravilnika na kojem se intenzivno radi već duže vrijeme. Sama javna rasprava koju je provelo Ministarstvo i obim primjedbi dostavljenih od strane škola (dakle, odgovnornih za provođenje tog Pravilnika) govori o potrebi da se sa posebnom odgovornošću pripremi Pravilnik uvažavajući činjenicu da pogrešna pravna rješenja mogu za posljedicu imati i kršenje zagarantovanih ljudskih prava jer pogrešno postavljeni kriteriji mogu predstavljati element diskriminacije kandidata koji apliciraju na određenu poziciju. Tvrdnje predsjednika Sindikata da je ministar vršio mobing nad direktorima osnovnih škola i zapošljavao zaposlenike bez konkursa, predsjednik Sindikata nije mogao dokazati niti dati bilo kakvo razumno obrazloženje kojim bi opravdao optužbe na račun ministra. Te i slične optužbe su rezultirale prekidom sastanka jer se isti nije mogao dalje nesmetano odvijati.

Ministarstvo i dalje stoji na stanovištu da treba aktivno raditi na podizanju standarda prosvjetnih radnika i afirmaciji obrazovne djelatnosti u cjelini, te će u narednom periodu nastojati da okonča aktivnosti na donošenju Pravilnika sa kriterijima o načinu bodovanja kandidata za prijem u radni odnos po raspisanim javnim konkursima u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ali sa kriterijima koji će biti pravični, zasnovani na Ustavu, međunarodno dostignutim standardima u oblasti ljudskih prava i pozitivnim zakonskim propisima a ne kao rješenja predložena od Sindikata u članu 11. stav (8) Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/09) protiv čijeg se brisanja grčevito bori Sindikat iako to rješenje predstavlja grubo kršenje ljudskih prava. (preuzeto sa http://vlada.ks.gov.ba/node/23197)"

Nakon toga uputili smo demanti na navedeno saopštenje u kojem stoji: "

Povodom saopštenja za javnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo koje je u utorak, 11.09.2012. godine objavljeno na zvaničnoj internet stranici Vlade Kantona Sarajevo, a u kojem su iznesene neistine o radu i djelovanju Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH Kantona Sarajevo, odnosima Ministarstva prema Sindikatu i predstavljanja Sindikata kao tobožnjeg kreatora „pogrešne slike kod šire društvene zajednice o radu Ministarstva“, u cilju objektivnog informisanja članstva Sindikata i cjelokupne javnosti, svim medijima dostavljamo naš demantij sa molbom da ga ne interpretiraju, već da ga prenesu u cijelosti.

Umjesto da ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, „uvaženi“ prof. dr. Fahrudin Oručević, uputi javno izvinjenje zbog svog (ne) rada, lošeg ekonomsko-socijalnog statusa prosvjetnih radnika, neprimjerenog vokabulara i verbalnog napada na predstavnike Sindikata koji je iznenadio sve prisutne na „iznuđenom“ sastanku od 10.09.2012. godine i javno obećao da će se početi praktično i stvarno baviti svojim poslom i raditi ono što je u proteklih šest mjeseci samo deklarativno ponavljao, Ministar se čak odvažio držati lekcije Sindikatu o tome kako se vodi socijalni dijalog u „neposrednoj komunikaciji“ zaboravivši kazati da je od Sindikata putem protokola dobijao na desetine zahtjeva za vođenje „neposredne komunikacije“ (u prilogu ovog demantija se nalaze dokazi o tome) te da je na iste odgovarao šutnjom, usmenim pravdanjem da nema vremena i kako je prezauzet. Očigledno je bio prezauzet pripremanjem zakona koji su na sjednicama Skupštine „padali“ ili zataškavanjem afera koje su ga od početka mandata pratile kao vjerna sjenka.

U navedenom „fino sročenom“ saopštenju Ministar se drznuo istaknuti kako je za Sindikat „najbitniji dokument za rad ustanova iz oblasti obrazovanja podzakonski akt poznat kao „Pravilnik o zapošljavanju“ zaboravljajući kazati koliko smo puta naglašavali potrebu za poštivanjem zakona, svih podzakonskih akata, a posebno najvažnijeg dokumenta od svih koji postoje – Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja – dokumenta koji je propisao postojanje zajedničke komisije Ministarstva i Sindikata te da je Sindikat sedam puta tražio formiranje navedene komisije (u prilogu ovog demantija se nalaze dokazi o tome). Kao posljedica Ministrovog (ne) rada danas imamo milionske tužbe i opću nevjericu među prosvjetnim radnicima da Ministar ne želi dogovor i spašavanje Kantona od bankrota kada izvršne presude dođu na naplatu. Tada neće biti Ministra i on neće ispaštati jer će se „kola lomiti“ preko leđa šire društvene zajednice.

Sada je već svima jasno da je ministar Oručević, „uvaženi profesor“, „vizionar bez vizije“ i „kapiten tima“ došao na funkciju, kako je sam za sebe rekao „po projektu“, a mi dodajemo njegovog projekt menadžera. U skladu s navednim Ministar u navedenom saopštenju iznosi najtežu i najperfidniju optužbu protiv Sindikata optužujući nas da se „grčevito borimo protiv brisanja „famoznog“ člana 11. stav (8) pravilnika poznatog kao „Pravilnik o tehnološkom višku“. U prilogu ovog demantija se nalaze evidentni dokazi da je upravo Sindikat 05.03.2012. godine zvanično putem protokola predložio ukidanje navedenog člana i donošenje podzakonskog akta kojim bi se uveliko ukinula diskriminacija, korupcija, mito i nepotizam u obrazovanju u segmentu zapošljavanja.

Ministar očigledno želi „pod svoje“ staviti Sindikat, ali i medije, kojima se ovom prilikom iskreno zahvaljujemo na objektivnosti i permanentnom izvještavanju o stanju u obrazovanju, najvažnijoj oblasti u BiH.

Rad u obrazovanju nikada se nije adekvatno cijenio. Nisu nas adekvatno cijenili ni „zeleni“, ni „plavi“, ni „crveni“, mi „žuti“, a za „ljubičaste“ još ne znamo. Ako uporedimo standard učitelja sa standardom radnika u nekim drugim oblastima, dolazimo do poražavajućih podataka, naročito ako u obzir uzmemo odgovornost i obavezu koju nosi ovaj poziv, te  stručnu spremu koju morate imati da bi se bavili ovim poslom.

Željeli smo odnos sa Ministarstvom i Ministrom koji će se temeljiti na međusobnom uvažavanju, povjerenju i razumijevanju. Pisali i zvali Ministra, upozoravali, predlagali i činili sve da postignemo kvalitetan socijalni dijalog. Neko je „otjerao“ ministra prosvjetnih radnika i „doveo“ drugog koji se ne miješa u svoj posao i koji ne provodi obrazovnu politiku, ne podiže standard prosvjetnih radnika niti bilo šta čini po pitanju reformi u obrazovanju.

Od Ministra očekujemo da sa rječi pređe na djelo, izvini se svim prosvjetnim radnicima i na sljedećoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo predloži povećanje plaće prosvjetnim radnicima i tako sačuva bar ovo malo ugleda i ljudskog dostojanstva koliko mu je preostalo.


 

Petak, 16.03.2012. godine

RADNO-KONSULTATIVNI SASTANAK U MINISTARSTVU SA SARADNICIMA MINISTRA ORUČEVIĆA 

U ponedjeljak, 19.03.2012. godine u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo bit će održan radno-konsultativni sastanak predstavnika Sindikata i Ministarstva.
Sindikat će predstavljati predsjednik SSOOiO BiH Kantona Sarajevo, Saudin Sivro, a Ministarstvo, Abid Fejzić, dipl. iur., pomoćnik ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i Sretko Žmukić, savjetnik Ministra. Na sastanku će se razgovarati o dvije teme: 
1. nepoštivanje odluke Ministarstva o prolongiranju općinskih i kantonalnog takmičenja učenika osnovnih škola na području Kantona Sarajevo od strane PPZ-a, 
2. zahtjevu Sindikata o povlačenju instrukcije za primjenu čl. 89 i 91. Zakona o odgoju i obrazovanju.
 

 

Utorak, 12.03.2012. godine

PRVI SASTANAK U MINISTARSTVU SA MINISTROM ORUČEVIĆEM 

U utorak, 12.03.2012. godine sa početkom u 12 sati u kabinetu ministra Oručevića održan je sastanak predstavnika sindikata i resornog ministarstva kojem je prisustvovao premijer Kantona Sarajevo, g-din Fikret Musić.
Sastanak je trajao dva sata. SSVOONK BIH Kantona Sarajevo je predstavljao Faruk Bešlić, predsjednik KO SSVOONK BIH KS, a SSOOiO BiH Kantona Sarajevo Saudin Sivro, predsjednik KO SSOOiO BiH KS. Ministarstvo su predstavljali savjetnici i pomoćnici u Ministarstvu: Ljiljana  Prelčec, Abid Fejzić, Sadeta Selimović i Sretko Žmukić na čelu sa prof. dr. Fahrudinom Oručevićem, ministrom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Sastanak je imao karakter upoznavanja, ali je razgovarano o više tema, od kojih izdvajamo one najvažnije: principi i način saradnje, zakon o principima lokalne samouprave, kolektivni ugovori, zakoni i pozakonska akta, otpremnine za odlazak u penziju, pedagoški standardi i normativi, komisija za školske odbore.
Premijer Musić je rekao da bivši i sadašnji ministar  nisu isti naglasivši da je bitno održati odnos uvažavanja u dogovorima i odnos realnosti u Kantonu Sarajevo te da su sindikati, kao partneri Vladi, vrlo važni. Dodao je da je razgovor jedini modus za rješavanje svih problema te da želi nastavak razgovora i saradnje.   
Resorni ministar je naglasio da će se potruditi da bude čovjek kontinuiteta, ali da je on više profesionalac, nego političar. Prema njemu ministar nije Ministarstvo, nego je njegov posao da koordinira ljude i aktivnosti. Ministar je kapiten tima koji ima prava i donosi odluke, ali sve mora proći prvi filter – moje saradnike od kojih želim stručnu ekpertizu, jer oni nisu ikebane – podcrtao je Ministar i dodao da u načelu, nema nikakvih primjedbi i objeručke prihvata saradnju sa sindikatim, s tim da traži prihvatanje novog metoda saradnje između ministarstva i sindikata!!! Ova pozicija je moj projekat i ja ću se vratiti u nastavu na fakultetu.
Predsjednik Bešlić je istakao da je cilj sindikata stvaranje funkcionalnog sistema rada te da je zakonska obaveza sindikata partnerski odnos sa predstavnicima Vlade. Govorio je o ulozi ESV-a, izmjenama i dopunama KU u segmentu koeficijenata i osnovice za isplatu plaća pri čemu je istakao da je prethodna Vlada samoinicijativno donijela Odluku o koeficijentima. Naglasio je da postoje zaposlenici koji nisu dobili otpremnine za odlazak u penziju i da to treba hitno riješiti. Normativi koje donosi Ministarstvo trebaju biti usaglašeni sa sindikatom. Ostalo je nekoliko normativnih akata koje treba riješiti: stručno usavršavanje, izbor direktora, izbor ŠO, zapošljavanje, zbrinjavanje, sistematski pregledi, ocjenjivanje i napredovanje i dr. Mi iz sindikata – dodao je Bešlić – dajemo i podršku u okviru socijalnog dijaloga na federalnom nivou, npr. donošenje jedinstvenih Pedagoških standarda i normativa. Pozvao je Ministra da krajem marta uzme učešće u javnoj raspravi o Zakonu o visokom obrazovanju.
Savjetnik Žmukić je naglasio da je Ministarstvo i ministarstvo mladih te da sindikati trebaju dozvoliti da se Ministarstvo posveti i drugima.


Srijeda, 29.02.2012. godine

 

RAZRJEŠEN MINISTAR SULJAGIĆ, IMENOVAN MINISTAR ORUČEVIĆ 

 

U srijedu, 29.02.2012. godine zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo dužnosti ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo razješili su dr. Emira Suljagića i na tu dužnost imenovali dr. Fahrudina Oručevića.

 


 

Petak, 04.03.2011. godine


PRVI RADNO-KONSULTATIVNI SASTANAK

SA MINISTROM ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

U petak, 04.03.2011. godine održan je prvi radno-konsultativni sastanak u Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo.

Samostalni sindikat obrazovanja i odgoja BiH Kantonalni odbor Sarajevo predstavljali su Saudin Sivro, predsjednik Kantonalnog odbora,  Envera Šukman i Fahrudin Bičo, članovi Kantonalnog odbora i Salih Muharemović, predsjednik Nadzornog odbora.

Sastanak je trajao više od pet sati i protekao je u odličnoj atmosferi pri čemu je postignut visok stepen konsenzusa i saglasnosti o temama koje su bile na dnevnom redu. Pored tema koje su bile na dnevnom redu, razgovarano je o mnogim pitanja i problemima koji postoje u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo kao što su revizija NPP-a, stručno usavršavanje i dr.

Dr. Emir Suljagić, ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, na početku sastanka je naglasio svoje opredjeljenja za partnerski dijalog i saradnju sa Sindikatom, a citirat ćemo samo nekoliko stvari iz njegovog uvodnog obraćanja: "želim da budemo partneri i sagovornici … namjeravam raditi u interesu radnika … želim biti ministar radnika … možemo odmah krenuti na posao što se tiče normativnih akata: pravilnika, kriterija i dr. …

Na ovaj način pokazao je da Sindikat uvažava kao socijalnog partnera sa kojim zajedno želi raditi na poboljšanju situacije u sektoru obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Dogovoreno je da se u narednih desetak dana pripremi i usaglasi tekst Protokola o saradnji između Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i SSOOiO BiH Kanton Sarajevo, pribave saglasnosti na sjednicama Vlade Kantona Sarajevo i Kantonalnog odbora a odmah nakon toga upriličiti zvanično potpisivanje Protokola.  

Dogovoreno je da u Prijedlogu Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu koji će usvajati Vlada Kantona Sarajevo nakon Javne rasprave, budu obezbjeđena dovoljna sredstva za bruto plaće i naknade u skladu sa kolektivnim ugovorom. Zaključeno je da se preraspodjelom unutar budžeta za osnovno obrazovanje može postići dogovoreno te da će stavka jubilarne nagrade biti jedino sporno pitanje koje će se morati rješavati u narednih nekoliko mjeseci i da će obje strane uložiti dodatne napore koji će biti usmjereni prema zadovoljenju prava zaposlenika mirnim putem ali i uvažanjem činjenice o stanju Budžeta Kantona Sarajevo. Ministar je upoznat sa činjenicom da ukoliko se ovo pitanje ne rješi, moglo bi doći do podizanja tužbi kod nadležnog Suda koje mogu samo donijeti štetu svima.

Kada je u pitanju grant za JU "Djeca Sarajevo" koji ove godine iznosi 2.250.000,00 KM i veći je za 150.000 KM od onog iz prošle godine, razgovarano je o mogućnosti da se izmjenom Pravilnika o radu ove ustanove, prije prelaska na trezorsko poslovanje i potpisivanja kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja u Kantonu Sarajevo, povećaju plaće zaposlenicima ove ustanove koji imaju niže plaće od kolega u osnovnim i srednjim školama. Zaključeno je da se u narednih nekoliko dana organizira sastanak menadžmenta ustanove i sindikata na kojem bi se usaglasili stavovi i realizirala ova aktivnost.

Kada je u pitanju Program rada Kantonalnog odbora SSOOiO BiH Kanton Sarajevo za 2011. godinu, resorni ministar je naglasio da je Program rada prihvatljiv u svim tačkama te od predsjednika Sindikata zatražio da se sačini lista prioriteta iz Programa rada KO prema kojoj će Ministarstvo i Sindikat raditi u narednom periodu.
Ponedjeljak, 31.01.2011. godine

 

USPOSTAVLJANJE PARTNERSTVA SA MINISTARSTVOM ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO

U prvom dopisu koji smo uputili dr. Emiru Suljagiću, ministru obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo stoji:

PREDMET: Program rada Kantonalnog odbora SSOOiO BiH Kanton Sarajevo za 2011. godinu, dostavlja se.

Poštovani,

prije svega želimo Vam iskreno čestitati na imenovanjima i poželjeti Vam puno zdravlja, sreće i uspjeha u budućem radu.

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH Kanton Sarajevo i Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo svoje međusobne odnose trebaju temeljiti na zajedničkoj platformi i/ili programu rada, tako da Vam dostavljamo dio našeg Programa rada za 2011. godinu koji je usvojila Skupština SSOOiO BiH Kanton Sarajevo, a koji se odnose na saradnju sa nadležnim institucijama u Kantonu Sarajevo, kako slijedi:

1.      iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama za izradu, donošenje, izmjene i provođenje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti obrazovanja;

2.      iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama za dogovor o budžetu Kantona Sarajevo za 2011. godinu;

3.      iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama za izradu, donošenje, izmjene i provođenje politke koja će biti usmjerena prema kriteriju plaćanja radnog mjesta za svakog zaposlenika;

4.      iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama za očuvanje i povećanje plaća i naknada na plaću članova SSOOiO BiH Kanton Sarajevo do kraja 2011. godine;

5.      iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama za donošenje jedinstvenih kriterija finansiranja za sve nivoe obrazovanja (predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje);

6.      iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama za prebacivanje na trezorsko poslovanje JU "Djeca Sarajevo" Sarajevo i Univerziteta Sarajevo;

7.      iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama za izradu i potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u u Kantonu Sarajevo;

8.      nastavljanje aktivnosti na Izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo;

9.      iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama za izradu i donošenje novog ili izmjene i dopune važećeg Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju  stručnih zvanja uposlenika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika Kantona Sarajevo;

10.  iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama za Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa;

11.  iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama za izradu i donošenje Pravilnika sa kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i radnika za obavljanje drugih poslova osnovnih djelatnosti osnovne škole, tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova u osnovnim školama i đačkim domovima na području Kantona Sarajevo;

12.  nastavljanje aktivnosti oko rješavanja problema članova sindikata koji su putem javnog konkursa Ugovor o radu zaključili na neodređeno radno vrijeme sa nepunom nastavnom normom;

13.  iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama za izradu i objavljivanje Pravilnika o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo;

14.  iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama za izradu i objavljivanje Pravilnika o izboru direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo;

15.  iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama za poboljšanje statusa članova SSOOiO BiH Kanton Sarajevo u specijalnim osnovnim školama u Kantonu Sarajevo;

16.  iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama za učešće predstavnika SSOOiO BiH Kanton Sarajevo u radu Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport pri Skupštini Kantona Sarajevo;

17.  iskazivanje zahtjeva nadležnim institucijama i organima SSOOiO BiH za iznalaženje rješenja za probleme poput Zajedničkih jezgri, Nastavnih planova i programa i Pedagoških standarda i normativa za područje cijele FBiH;

18.  obilježavanje Dana učitelja Kantona Sarajevo kroz provođenje javnih literarnih i likovnih konkursa, sportskih takmičenja, organizaciju okruglih stolova, humanitarnih akcija i drugih manifestacija sa ciljem promocije značaja obilježavanja 5. oktobra – Svjetskog dana učitelja;

19.  nastavljanje saradnje i uspostavljanje partnerskog odnosa sa nadležnim institucijama;

20.  uspostavljanje saradnje sa lokalnim zajednicama (općinama, općinskim službama za obrazovanje, kulturu i sport, Gradskom upravom i sl.).

Očekujemo da ćete ovaj Program rada dobro proanalizirati, a ubrzo nakon toga pozvati nas na prvi zajednički radno-konsultativni sastanak na kojem ćemo se dogovoriti o načinu i principima naše buduće saradnje.

Izražavamo svoja očekivanja i duboko uvjerenje da Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo želi saradnju koja će se temeljiti na uzajamnom poštovanju, povjerenju i uvažavanju kroz permanentan socijalni dijalog i partnerske odnose.

PREDSJEDNIK
 
Saudin Sivro
 

Utorak, 25.01.2011.godine 
 
PRVI SASTANAK SA NOVIM MINISTROM OBRAZOVANJA I NAUKE KANTONA SARAJEVO
 
Samostalni sindikat obrazovanja i odgoja BiH Kantona Sarajevo predstavljalo je Saudin Sivro, predsjednik KO SSOOiO BiH Kanton Sarajevo a SSVOONK BiH Kanton Sarajevo Faruk Bešlić, predsjednik KO SSVOONK BiH Kanton Sarajevo.

Sastanak je imao karakter upoznavanja a interesantno je da ga je resorni ministar. sazvao tri dana nakon preuzimanja dužnosti što govori o tome da resorni miinistar uvažava  sindikate kao partnera u socijalnom dijalogu. To je potvrđeno i na samom sastanku na kome su dogovorena načela buduće saradnje, predsjednik Sivro je od ministra zatražio uspostavljanje partnerskih odnosa, redovne sastanke i kontakte sa Sindikatom, upoznao je resornog ministra o situaciji u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju, najavio da će Sindikat uputiti svoj program rada za 2011. godinu resornom ministru i preijeru Kantona Sarajevo ... U prvoj polovini februara očekujemo poziv na prvi radni sastanak i konkretizaciju u rješavanju nagomilanih problema i pitanja koja su bitna za članstvo.

PREDSJEDNIK


Srijeda, 23.12.2009. godine

 

 ČETVRTI SASTANAK SA MINISTROM OBRAZOVANJA I NAUKE KANTONA SARAJEVO

Četvrti sastanak sa resornim ministrom Kešom je trajao preko sat vremena i ocijenili smo da je najuspješniji do sada. SSOOiO KS su predstavljali: predsjednik KO SSOOiO KS, Saudin Sivro i član KO SSOOiO KS, Sanela Halać. 

Teme sastanka su bile vezane za aktuelnu ekonomsko-socijalnu situacija u osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo i podzakonska akta. Na navedenom sastanku razgovarano je o:

 • isplati regresa za 2009. godinu do 31.12.2009.;
 • rebalansu budžeta KS za 2009.;
 • isplati jubilarnih nagrada za zaposlene u osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo;
 • povećanju naknada za porodiljsko odsustvo zaposlenica u osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo;
 • izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo;
 • izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju u Kantonu Sarajevo.

 


 Subota, 12.12.2009.

 TREĆI SASTANAK SA MINISTROM OBRAZOVANJA I NAUKE KANTONA SARAJEVO

Nakon dva radna sastanka (13.10.2009. i 27.10.2009. godine) koji su bili izuzetno uspješni  u petak, 11.12.2009. godine predsjednik KO SSOOiO Kantona Sarajevo, Saudin Sivro, zajedno sa predsjednikom KO SVONK-a Kantona Sarajevo, Farukom Bešlićem, imao je sastanak sa ministrom obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Mr. Safetom Kešom.

 

Sastanak je bio više svečani nego radni jer je ministar potpisao Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

Poslije svečanog potpisivanja Pravilnika, ministar Kešo je isti poslao u Službene novine Kantona Sarajevo.

Iskoristili smo priliku i tokom sastanka sa Ministrom smo razgovarali o Pravilniku o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodii drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi koji bi Ministar uskoro trebao potpisati.

Iznijeli smo  stavove dvaju Sindikata o tome da je neophodno da izleti, studijske posjete i ekskurzije budu tretirani kao rad u nastavnim, a ne kao rad u radnim danima, ujedno pohvalivši navedeni Pravilnik.

U ponedjeljak, 11.12.2009. godine ponovo ćemo poslati primjedbe i sugestije na navedeni Pravilnik. Očekujemo da će primjedbe SSOOiO KS biti uvažene kao i prošli put.


 

Utorak, 1.12.2009. godine

U dopisu koji smo 20.11.2009. godine poslali ministru obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Mr. Safetu Keši, stoji:

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE KANTONA SARAJEVO

- n/r Mr. Safet Kešo, ministar -   

Predmet: Objavljivanje Pravilnika o kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo u Službenim novinama Kantona Sarajevo, dostavlja se.  

Poštovani Ministre, 

Na našem prvom sastanku od 13.10.2009. godine rekli ste da će dokument pod nazivom Pravilnik o kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo biti objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo do kraja mjeseca oktobra 2009. godine.  

Tog dana smo bili obradovani ovom informacijom znajući da će navedeni dokument riješiti probleme mnogih zaposlenika u osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, ali s druge strane, poučeni iskustvom svojih prethodnika kada je u pitanju efikasnost i odgovornost nadležnog ministarstva prema osnovnom obrazovanju, pribojavali smo se onoga što se trenutno dešava – Pravilnik još uvijek nije objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Postavljamo Vam dva konkretna pitanja na koja očekujemo brze i konkretne odgovore:

 

 1. Zašto navedeni Pravilnik još uvijek nije objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo?

 2. Ko je odgovoran za neobjavljivanje navedenog Pravilnika u Službenim novinama Kantona Sarajevo? 

S poštovanjem, 

Dostaviti:                                                                                             PREDSJEDNIK

1.      naslovu                                                                                         Saudin Sivro, prof.

2.      a/a                                                                                                    

 


 

Nedjelja, 8.11.2009.

Zahtjev za održavanje radnog sastanka

U dopisu koji smo 7.11.2009. godine poslali ministru obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Mr. Safetu Keši, zatražili smo hitno održavanje sastanka. U dopisu stoji:

Poštovani Ministre,
                na osnovu zaključka Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH Kantona Sarajevo donesenog na sjednici Kantonalnog odbora koja je održana 27.10.2009. godine, obraćamo Vam se zahtjevom za održavanje radnog sastanka u toku naredne sedmice.
               Želimo razgovarati o sljedećim temama:
 • izrada Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo;
 • izmjene i dopune Kolektivog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo;
 • imenovanje školskih odbora u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo;
 • rad PPZ u Kantonu Sarajevo;
 • odnos direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo prema SSOOiO BiH Kantona Sarajevo,

Podsjećamo Vas da smo u dopisu broj: 63/09 od 30.10.2009. godine tražili hitan zajednički sastanak sa Vama i premijerom Vlade Kantona Sarajevo, ali da taj sastanak, iz nama nepoznatih razloga, nije realizovan.

Nadamo se da ćete, u skladu sa našim dogovorom sa sastanka od 13.10.2009. godine, odgovoriti u dogovorenom roku i javiti nam termin za održavanje radnog sastanka sa Vama.                                                                                                                                  


Petak, 30.10.2009.

Zahtjev za hitan sastanak sa ministrom obrazovanja

U dopisu koji smo 30.10.2009. godine poslali ministru obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Mr. Safetu Keši, zatražili smo hitno održavanje sastanka.

Za dnevni red sastanska predložene su tri tačke:

 1. kašnjenje isplate plaća i naknada za zaposlenike u osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo;
 2. aneksi na Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo;
 3. izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.


 

Utorak, 27.10.2009.

 DRUGI RADNI SASTANAK SA MINISTROM OBRAZOVANJA I NAUKE KANTONA SARAJEVO

Nakon prvog sastanka održanog 13.10.2009. godine koji je bio izuzetno uspješan i na kojem su uspostavljeni partnerski odnosi sa ministrom obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Mr. Safetom Kešom, u utorak, 27.10.2009. godine je u 9:00 sati je održan drugi radni sastanak

Samostalni sindikat obrazovanja i odgoja BiH Kantona Sarajevo predstavljali su Saudin Sivro, predsjednik KO SSOOiO Kantona Sarajevo i Fahrudin Bičo, član KO SSOOiO Kantona Sarajevo.

Teme sastanka su bile vezane za aktuelnu ekonomsko-socijalnu situacija u osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo i podzakonska akta. Na navedenom sastanku razgovarano je o:

 • Štrajku upozorenja;
 • nepoštivanju člana 59. stav 4. Kolektivnog ugovora od strane pojedinih direktora osnovnih škola;
 • nepoštivanju člana 60. stav 2. Kolektivnog ugovora od strane pojedinih direktora osnovnih škola;  
 • kašnjenju isplata plaća i naknada i njihovo "fiksiranje";
 • isplati regresa za 2009. godinu;
 • načinu isplate naknade za prijevoz;
 • Pravilniku o kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo;
 • Pravilniku o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja uposlenuka u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika Kantona Sarajevo;
 • Programu nadopune nedostatka norme časova;
 • Pravilniku o obaveznom stručnom usavršavanju.

 


Utorak, 13.10.2009.

 ODRŽAN PRVI RADNI SASTANAK SA MINISTROM OBRAZOVANJA I NAUKE KANTONA SARAJEVO

U utorak, 13.10.2009. godine 9:40-10:45 sati u Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo održan je prvi radni sastanak sa Mr. Safetom Kešom, ministrom obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Sastanku je prisustvovao  i sekretar Ministarstva, Abid Fejzić i savjetnik Ministra, Sretko Žmukić. 

Samostalni sindikat obrazovanja i odgoja BiH Kantona Sarajevo predstavljali su Saudin Sivro, predsjednik KO SSOOiO Kantona Sarajevo,  Alma Baraković i Fahrudin Bičo, članovi KO SSOOiO Kantona Sarajevo.

Sastanak je bio izuzetno konstruktivan a razgovaralo se u okviru i izvan predloženog dnevnog reda:

1. uspostava partnerskog odnosa između Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i SSOOiO Kantona Sarajevo;

2. rebalans budžeta za 2009. godinu;

3. radna verzija Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi;

4. tekuća pitanja.

 


5.10.2009. godine

Izjava povodom 5. oktobra - Svjetskog dana učitelja

Predsjednik KO SSOOiO Kantona Sarajevo, Saudin Sivro, dao je izjavu za dnevnik TVSA, koji je emitovan u ponedjeljak, 5.10.2009. godine u 18:30 sati.

Predsjednik je ponovo pozvao Mr. Safeta Kešo, ministra obrazovanja i nauke u Kantonu Sarajevo, na uspostavu partnerskog odnosa Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo.

Predsjednik je čestitao 5. oktobar - Svjetski dan učitelja i naglasio da je ekonomsko-materijalni položaj zaposlenika u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju u Kantonu Sarajevo izuzetno težak te da su prosječne plate za oko 240 KM niže od prosječne plate u Kantonu.

Pri tome je rekao da se Sindikat zalaže za izjednačavanje plata po principu isti posao - ista plata. Cilj Sindikata je da startna-polazna plata za učitelje, nastavnike i profesore u osnovnoškolskom obrazovanju bude ista.

 


4.10.2009. godine

Poziv Ministru obrazovanja i nauke u Kantonu Sarajevo

Mr. Safetu Kešo, ministru obrazovanja i nauke u Kantonu Sarajevo, u Vijestima u 7 NTV Hayata, u nedjelju, 4.10.2009. godine u 19:00, predsjednik KO SSOOiO Kantona Sarajevo, Saudin Sivro, ponovo je uputio zahtjev za uspostavu partnerskog odnosa Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo.
 

1.10.2009. godine

Poziv Ministru obrazovanja i nauke u Kantonu Sarajevo za održavanje radno-konsultativnog sastanka

Mr. Safet Kešo, ministar obrazovanja i nauke u Kantonu Sarajevo smo se obratili zahtjevom za održavanje radno-konsultativnog sastanka.

Za dnevni red sastanka smo predložili 3 tačke:

1. uspostavu partnerskog odnosa Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo;

2. rebalans Budžeta Kantona Sarajevo za 2009. godinu I

3. radna verzija Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, eksurzija, kampovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi.

Predložili smo da Ministar odredi mjesto i vrijeme održavanja sastanka.

 

 

Zadnja Promjena ( Srijeda, 12 Februar 2014 )
 

V KONGRES

PETICIJA

PROGRAM RADA KO

PRATITE NAS NA FB:

DESIGN AND COPYRIGHT SSOOIO F BiH - KO SSOOIO KS